စက်ရုံခရီးစဉ်

ရုံးပတ်ဝန်းကျင်

အရည်အသွေးအာမခံ

ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်

လုပ်ငန်း R & D

အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

သိုလှောင်ခြင်း & ပုံစံ